BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Strategia CSR

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) – Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Jest to zjawisko wielowymiarowe, a na jego ostateczny kształt wpływa wiele rozmaitych czynników, w tym globalizacja, wzrost konkurencyjności, rozwój mediów oraz wzrost świadomości społecznej.

Wiodące przedsiębiorstwa na całym świecie w coraz większym stopniu dostrzegają wymierne korzyści płynące ze ścisłej korelacji ich społecznego zaangażowania ze swoimi celami strategicznymi. Dzięki temu zyskują wizerunek odpowiedzialnych partnerów we wszystkich obszarach działalności. Dążenie do zbudowania wzajemnego zaufania i przejrzystości zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak i środowiskiem wewnętrznym organizacji staje się dziś sposobem na prowadzenie biznesu i osiąganie przewagi konkurencyjnej.Pozytywny wizerunek w oczach kontrahentów, urzędów, pracowników
czy społeczności lokalnej umożliwia długofalową współpracę z partnerami biznesowymi, większe zaangażowania po stronie pracowników, pozytywny klimat dla prowadzenia biznesu w kręgach administracyjnych i społeczeństwie.

Każda firma, jeśli chce się rozwijać, powinna dążyć do uzyskania wskazanych powyżej korzyści. Sposobem na ich najwyższy poziom jest opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, dostosowanej do specyfiki i skali działania. Przyjęte podejście powinno być zintegrowane z systemem zarządzania przedsiębiorstwem,
co daje możliwość zarządzania w sposób efektywny ryzykami wewnętrznymi i zewnętrznymi we wszystkich obszarach CSR oraz w podstawowej działalności gospodarczej firmy.

Takie podejście nie jest jeszcze powszechne. Wiele firm nie dostrzega roli i znaczenia ukierunkowanego społecznego zaangażowania. Przyczyna jest prosta: skoro większość inicjatyw związanych z tą sferą funkcjonowania przedsiębiorstw podejmowanych jest
w sposób nieskoordynowany, w izolacji od strategii biznesowej, trudno im dostrzec biznesowe korzyści z CSR.Strategia CSR oznacza uwzględnianie przez firmę interesu społecznego i kwestii ochrony środowiska w ramach wszystkich działań przez nią podejmowanych, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości firmy, umacnianiu reputacji, rozwoju nowych produktów i usług, a także usprawnianiu relacji z interesariuszami. Jednym
z kluczowych wyzwań jest wdrożenie zasad etycznych i programów odpowiedzialnego biznesu na tych poziomach działania przedsiębiorstwa, które dla konsumentów i społeczności lokalnych są nieznane, takich jak wybór dostawców, produktów, technologii. To właśnie tutaj podejmowane są decyzje, które wpływają na to, czy prowadzenie biznesu odbywa się w sposób społecznie odpowiedzialny, korzystny dla otoczenia, sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi, z poszanowaniem praw człowieka.

Dopiero całościowe spojrzenie na wszystkie aspekty działania przedsiębiorstwa, zdefiniowanie celów w perspektywie długoterminowej oraz aktywne wyjście poza obowiązki wynikające z przepisów prawa, pozwala na przekształcenie CSR z aktywności typowo filantropijnej i promocyjnej w czynnik kształtujący strategię biznesową firmy.

Wiele firm co prawda współpracuje blisko z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym, wspiera m.in. organizacje trzeciego sektora, starając się przy tym aktywnie budować swój pozytywny wizerunek. Nie oznacza to jednak w każdym przypadku, że mogą one określić
się mianem społecznie odpowiedzialnych.

Dopiero wówczas, gdy przedsiębiorstwo:

 • uporządkuje swoje działania w tym zakresie
 • nawiąże długoterminowy dialog ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami
 • zidentyfikuje szanse i zagrożenia w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz w obszarze wartości, którymi się kieruje
 • świadomie zacznie kształtować swoją reputację jako podmiotu uczciwego, działającego
  z poszanowaniem zasad etycznych i wiarygodnego,
 • zaczyna wkraczać na ścieżkę społecznej odpowiedzialności.

Podejmując przy tym tak ukierunkowane działania firma powinna cały czas mieć na uwadze przyjęte przez siebie cele strategiczne, tak aby jej społeczne zaangażowanie służyło ich realizacji. Sposobem na maksymalizację efektywności tych działań jest przyjęcie wspominanego już kompleksowego, strategicznego podejścia w obszarze CSR, którego elementem jest:

 • analiza interesariuszy i ich oczekiwań oraz ryzyk w zakresie społecznego zaangażowania
 • zdefiniowanie zasad, celów i sposobów ich realizacji
 • przyjęcie niezbędnych rozwiązań organizacyjno-procesowych.

Opracowanie i efektywne wdrożenie strategii CSR może przynieść wymierne korzyści,
w tym:

 • zrównoważony, realizowany w perspektywie długoterminowej, rozwój przedsiębiorstwa
 • optymalizację kosztów operacyjnych
 • większą odporność przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe
 • większą lojalność i zaufanie ze strony klientów, kontrahentów i pozostałych interesariuszy
 • pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników, wzrost zaangażowania po stronie zespołu pracowniczego.

Prawidłowo zdefiniowana i wdrożona strategia CSR pozwala idei społecznej odpowiedzialności zaistnieć we wszystkich sferach działania przedsiębiorstwa, a jej promocja przez kadrę zarządzającą, realizowana w oparciu o zasadę partnerstwa i najwyższe standardy etyczne, podnosi konkurencyjność i rynkową pozycję firmy.

 

Źródło: A. Paliwoda-Matiolańska: Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.Wydawnictwo BECK. 2014r.

Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców