BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Marketing 3.0

W obliczu dynamicznych globalnych zmian społecznych i gospodarczych, Philip Kotler, HermawanKartajaya i Iwan Setiawanpo raz kolejny nakreślili koncepcję marketingu, aktualizując tym samym budowaną przez wiele lat koncepcję. Nowe podejście nazywają marketingiem 3.0, będącym kolejnym, naturalnym etap ewolucji po marketingu skoncentrowanym na produkcie (marketing 1.0) oraz tym, którego centralnym elementem jest klient i jego potrzeby (marketing 2.0).Marketing 3.0 wprowadza szerokie, holistyczne spojrzenie na klienta. W tej koncepcji klient jest człowiekiem wyznającym konkretne wartości, którego można traktować jako rzeczywistego partnera.

Już od dłuższego czasu wiele firm opiera swoje strategie PR na wartościach i działaniach prospołecznych, jednak w marketingu 3.0 wartości muszą leżeć u podstaw całej organizacji
i przenikać jej kulturę. Dokonanie przez klienta wyboru marki, należącej do firmy, która obrała taką drogę będzie dla tej organizacji nagrodą za autentyczne działania dla dobra człowieka.

Celem nadrzędnym jest tutaj czynienie świata lepszym.  Trendem jaki sprzyja takiemu podejściu jest tzw. trend technologii nowej fali, opierający się na dostępie do tanich komputerów i telefonów komórkowych, coraz niższych cenach połączeń internetowych
i mobilnej transmisji danych oraz dostępie do otwartego oprogramowania. Rozwiązania
te pozwalają na szybkie łączenie się osób i grup na obszarze całego globu.

Koncepcja marketingu 3.0 opiera się na współtworzeniu, budowie społeczności oraz budowie osobowości marki. Pomocne w realizacji zadań nowego marketingu są wszelkiego rodzaju media społecznościowe , które zmieniają specyfikę prowadzenia marketingu. Społeczności odgrywają coraz większą rolę już na etapie badań i konstruowania produktu. Budowa społeczności, związana jest z koncepcją plemienności  i zakłada, że konsumenci spontanicznie łączą się w społeczności wokół określonych marek lub produktów, wymieniają informacje oraz opinie . Firmy świadome pomagają w organizacji tych społeczności i służą jej członkom.

Osobowość marki buduje się na autentycznym DNA (Distinciveness, Novelty i  Attributes) czyli na unikatowości, nowatorstwie i cechach szczególnych. Elementy te są wyróżnikiem marki na rynku. Celowo użyto tutaj określenia osobowość, aby podkreślić, że podobnie jak człowiek marka będzie rozwijać się nieustannie przez cały okres swojego istnienia, kształtując swój niepowtarzalny charakter. Podobnie też jak ma to miejsce z postrzeganiem ludzi, również w przypadku marki – im jej osobowość będzie bardziej autentyczna, tym lepiej będzie ona postrzegana na rynku.

Marketing w wersji 3.0 korzysta z modelu 3i, opartego na koncepcji Stephena Covey-a. Model zakłada, ze firmy będą wkrótce traktowały swoich odbiorców jako istoty ludzkie, w pełnym tego słowa znaczeniu, tzn. składające się z umysłu, serca i ducha. Model obrazuje wykorzystanie strategii marki, pozycjonowania i wyróżnienia do budowy tożsamości (identity), uczciwości (integrity) oraz wizerunku (image). Budująca markę uczciwa firma, realizująca w sposób spójny działania w każdym obszarze wspomnianego modelu, utrwala  wiarygodność marki, co jest podstawą do jej trwania i dalszego stabilnego wzrostu.

 

Marketing 3.0 jest oparty na wartościach, które są jednocześnie elementem wewnętrznej kultury organizacyjnej firmy oraz stanowią podstawę działań realizowanych na zewnątrz. Takie narzędzia jak wizja firmy, jej misja oraz zestaw podstawowych wartości również odwołują się do umysłu, emocji oraz ducha. Marketing w tym rozumieniu  nie stanowi jedynie narzędzia do generowania popytu i wsparcia sprzedaży, ale determinuje przyszłość firmy w zakresie strategicznym, zapewniając jej jednocześnie zaufanie klientów i pozostałych interesariuszy.

 

Źródło „Marketing 3.0” Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan. PWN 2013r

Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców