BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Harmonogram projektu – diagram PERT oraz Metoda Ścieżki Krytycznej CPM

Projekt jest ciągiem połączonych działań. Struktura Podziału Pracy (WBS) określa, jakie działania muszą zostać wykonane, by cel został osiągnięty. Nie jest to jednak dobre narzędzie określające kolejność wykonywania poszczególnych działań. Zasoby zazwyczaj nie pozwalają na to, by wszystkie działania zawarte w WBS były realizowane równolegle. Dlatego też przed rozdzieleniem zadań pomiędzy członków zespołu projektowego, należy przekształcić Strukturę Podziału Pracy w harmonogram, który będzie jednocześnie uwzględniał istnienie relacji pomiędzy tymi zadaniami.

Zadanie może być względem innego zadania:

niezależne – można je wykonać niezależnie od siebie, równolegle

poprzedzające – od jego wykonania zależne jest inne zadanie

następujące – zadanie to można wykonać dopiero po zrealizowaniu innego (poprzedzającego) zadania

Do przygotowania harmonogramu uwzględniającego relacje stosuje się jedną z trzech metod: PERT, Metodę Ścieżki Krytycznej (CPM) lub Wykres Gantta.

Metoda PERT

Została opracowana przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w latach 1956-1957, na potrzeby marynarki wojennej USA podczas realizacji projektu budowy rakiet balistycznych Polaris. Początkowo wykorzystywana głównie przy dużych, wieloletnich programach wojskowych, z czasem znalazła również zastosowanie w projektach cywilnych.

Metoda PERT korzysta ze średniej ważonej. Do szacowania długości trwania danej czynności należy przygotować:

  • Optymistyczny czas trwania
  • Najbardziej prawdopodobny czas trwania
  • Pesymistyczny czas trwania

Metoda PERT nadaje największą wagę najbardziej prawdopodobnemu czasu trwania. Formuła wygląda następująco:

Średni Ważony Czas Trwania = (Optymistyczny czas trwania + 4* Najbardziej prawdopodobny czas trwania + Pesymistyczny czas trwania) / 6

Wystarczy więc dodać do siebie optymistyczny i pesymistyczny czas trwania, a także najbardziej prawdopodobny pomnożony przez 4. Sumę tego działania dzielimy przez 6 – i w ten sposób otrzymujemy średni ważony czas trwania danej czynności.

W metodzie PERT projekt jest przedstawiany w postaci diagramu sieciowego. Jest to graf rozpoczynający się od początku (P lub S – od start), a kończącego się na końcu (K lub F – od finish). Czynności pomiędzy nimi są działaniami, jakie należy wykonać podczas realizacji projektu. Są do nich przypisane czasy trwania poszczególnych czynności wymaganych do przejścia do następnego zadania.

Przykładowe diagramy PERT:

Źródło: https://d2slcw3kip6qmk.cloudfront.net/marketing/blog/2017Q2/PERT-chart-example-1.png

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/40/Pert_example_network_diagram.gif

Metoda Ścieżki Krytycznej (CPM)

Diagram CPM został stworzony po raz pierwszy w latach pięćdziesiątych w DuPont. Jego celem było zaplanowanie renowacji fabryki chemicznej. Główną różnicą pomiędzy CPM, a PERT jest sposób szacowania czasu trwania; nieco inny jest też sposób prezentacji graficznej.

Dla metody CPM wyznacza się tylko jeden czas trwania projektu (najbardziej prawdopodobny; z pominięciem optymistycznego i pesymistycznego). Prezentacja graficzna również jest uproszczona – czynności przedstawione są w formie prostokątów.

 

Źródło: Mingus N., Zarządzanie Projektami, One Press, Gliwice 2009 r.

Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców